Biblioteksstyrelsens logo - Gå til forsiden af www.bs.dkLogo baggrundBiblioteksstyrelsens lille logo
 
 
 
 

4. De 15 elementer

I dette kapitel præsenteres hvert enkelt Dublin Core element med fulde navn og label. For hvert element er der en elementbeskrivelse, og der er retningslinier for indhold. Hvert element er valgfrit og kan gentages.

Eksemplerne er i HTML 4.0.

Alfabetisk indgang til de 15 elementer

Anden bidragyder 4.6 DC.Contributor
Beskrivelse 4.4 DC.Description
Bidragyder 4.6 DC.Contributor
Copyright 4.15 DC.Rights
Dataformat 4.9 DC.Format
Dato 4.7 DC.Date
Dækning 4.14 DC.Coverage
Emne 4.3 DC.Subject
Filfortegnelse 4.13 DC.Relation.HasPart
Forfatter 4.2 DC.Creator
Forlag 4.5 DC.Publisher
Format 4.9 DC.Format
Identifikator 4.10 DC.Identifier
Indhold 4.4 DC.Description
Kilde 4.11 DC.Source
Medforfatter 4.6 DC.Contributor
Nummer 4.10 DC.Identifier
Nøgleord 4.3 DC.Subject
Ophavsmand 4.2 DC.Creator
Originalt værk 4.11 DC.Source
Parallel trykt udgave 4.13 DC.Relation.IsVersionOf
Programmel forudsat 4.13 DC.Relation.Requires
Redaktør 4.6 DC.Contributor
Relationer 4.13 DC.Relation
Release 4.1 DC.Title.Release
Ressourcetype 4.8 DC.Type
Rettigheder 4.15 DC.Rights
Sprog 4.12 DC.Language
Stikord 4.3 DC.Subject
Tid og sted 4.14 DC.Coverage
Titel 4.1 DC.Title
Udgave 4.1 DC.Title.Release
Udgiver 4.5 DC.Publisher

4.1. Titel

Label: DC.Title

Elementbeskrivelse: Navnet på ressourcen, som regel givet af Ophav eller Udgiver. Som en del af titlen angives evt. udgave eller releasebetegnelse i DC.Title.Release.

Retningslinier for indhold:

Hvis der er både titel og undertitel, placeres begge i samme element.

Hvis man er i tvivl om, hvad der udgør titlen, gentages Titelelementet, og man anvender varianter i efterfølgende gentagelser af titlen. Hvis ressourcen er i HTML, bør man undersøge kildedokumentet for at sikre sig, at den titel, der er nævnt i TITLE, også er med som DC.Title.

Eksempler:

<META NAME="DC.Title" CONTENT="Hvad er det nu de hedder?">

og

<META NAME="DC.Title" CONTENT="Avancerede materialer, komponenter og systemer i optiske kommunikationsnet">

og

<META NAME="DC.Title" CONTENT="Fortegnelse over danske forvaltningsbiblioteker">

og

<META NAME="DC.Title" CONTENT="Betaling for data i offentlige registre">

og

<META NAME="DC.Title.Release" CONTENT="2. udgave">

og

<META NAME="DC.Title.Release" CONTENT="3.2">

4.2. Forfatter eller ophav

Label: DC.Creator

Elementbeskrivelse: Den person eller organisation, der primært er ansvarlig for det intellektuelle indhold i ressourcen.

Det kan f.eks. være forfattere af skrevne dokumenter eller kunstnere, fotografer eller illustratorer, når det drejer sig om visuelle ressourcer.

Retningslinier for indhold:

Ophavsmænd anføres i hvert sit DC.Creator-element i samme orden, som de forekommer i publikationen. Personnavne skrives med efternavn først, efterfulgt af fornavn med komma imellem. I tvivlsspørgsmål angives navnet som det fremstår - man bør ikke invertere i disse tilfælde.

Eksempler:

<META NAME="DC.Creator" CONTENT="Winther-Hansen, Martin">

og

<META NAME="DC.Creator" CONTENT="Lykke Sørensen, Ulla">

og

<META NAME="DC.Creator" CONTENT="Maimonides">

MEN:

<META NAME="DC.Creator" CONTENT="Mao Zedong">

Ved organisationer, hvoraf et hierarki klart fremgår, listes de individuelle niveauer i nedadgående rækkefølge, adskilt med et punktum.

Eksempler:

META NAME="DC.Creator" CONTENT="Erhvervsministeriet. Forbrugerstyrelsen" >

og

<META NAME="DC.Creator" CONTENT="Bonnier Corporate Information" >

og

<META NAME="DC.Creator" CONTENT="Miljø- og Energiministeriet. Landsplanafdelingen">

I det sidste eksempel skal CONTENT således ikke skrives: "Landsplanafdelingen under Miljø- og Energiministeriet".

Hvis det ikke klart fremgår, at der er tale om et hierarki, eller hvis rækkefølgen er uklar, angives navnet som det fremstår i ressourcen.

<META NAME="DC.Creator" CONTENT="Lokalhistorisk Arkiv for Gram og Omegn">

og

<META NAME="DC.Creator" CONTENT="Nordjyllands Amts Tjenerforening">

og

<META NAME="DC.Creator" CONTENT="Sammenslutningen af Vandværker i Jylland Region Midt">

Hvis DC.Creator og udgiver er den samme, gentages navnet ikke i DC.Publisher. Hvis ansvarsforhol-det er uklart, anbefales det at anvende DC.Publisher for organisationer og DC.Creator for enkeltpersoner. I tilfælde af begrænset ansvar anvendes bidragyder.

4.3. Emne og nøgleord

Label: DC.Subject

Elementbeskrivelse: Ressourcens emne.

Emnet vil typisk være udtrykt i stikord eller sætninger, der beskriver emnet eller indholdet af ressourcen. Det er muligt at bruge kontrollerede og formelle klassifikationssystemer.

Retningslinier for indhold:

Vælg emneord der beskriver hvad ressourcen handler om. Hvis emnet er en person eller en organisation, anvendes den samme navneform som hvis personen eller organisationen var et ophav, men navnet skal ikke gentages i DC.Creator.

Vælg de mest betydningsfulde og specifikke emneord og undgå de mere generelle til at beskrive en bestemt ressource.

Eksempler:

<META NAME="DC.Subject" CONTENT="Miljøbeskyttelse">

og

<META NAME="DC.Subject" CONTENT="Heste">

og

<META NAME="DC.Subject" CONTENT="Privatøkonomi">

og

<META NAME="DC.Subject" CONTENT="Nielsen, Asta">

4.4. Beskrivelse

Label: DC.Description

Elementbeskrivelse: En beskrivelse af ressourcens indhold.

Beskrivelsen kan omfatte uddrag af teksten i tilfælde af dokumentlignende materiale eller indholdsbeskrivelse i tilfælde af visuelle ressourcer.

Retningslinier for indhold:

Eftersom beskrivelsesfeltet er en potentielt værdifuld kilde til indeksering i søgerobotter, anbefales det at dette element anvendes. Visse metadata indeholder indholdsbeskrivelser (f.eks. spektral analyse af en visuel ressource), som ikke kan indlejres i nuværende netværkssystemer. I det tilfælde kan man forsyne posten med et link til en sådan beskrivelse, i stedet for selve beskrivelsen.

Beskrivende information kan tages fra selve ressourcen, hvis der ikke findes et resumé eller anden struktureret beskrivelse. Hvis der ikke i forvejen findes en beskrivelse forrest i publikationen eller i de indledende afsnit, bør metadata producenten selv udarbejde en kort beskrivelse. Normalt anbefales det at begrænse beskrivelsen til nogle få sætninger. Men findes der et resumé i forvejen, kan dette anvendes. Det kan være på engelsk uanset om ressourcen er på dansk - det er bedre at have et resumé på engelsk end ingen beskrivelse. Der kan også være et resumé på engelsk og en beskrivelse på dansk.

Eksempel:

<META NAME="DC.Description" CONTENT="Beskriver hesteavlsforbundet Dansk Varmblod, dets formål og aktiviteter. Også beskrivelse af regionale afdelinger og arrangementer samt specielle arrangementer for unge. Desuden mange oplysninger om konkurrencer, konkurrenceresultater, hesteavl, avleruddannelse, hestesalg m.m.">

4.5. Udgiver

Label: DC.Publisher

Elementbeskrivelse: Den enhed, der er ansvarlig for at stille ressourcen til rådighed i dens aktuelle form.

Det kan være et forlag, et universitetsinstitut, et firma, en forening eller en offentlig institution.

Retningslinier for indhold:

Hensigten med at specificere dette felt er at identificere den enhed, der giver adgang til ressourcen. Hvis Ophav og Udgiver er den samme, gentages navnet ikke i udgiverfeltet. Hvis ansvarsforholdet er uklart, anbefales det at bruge DC.Publisher for organisationer og DC.Creator for enkeltpersoner. I tilfælde af begrænset ansvar anvendes DC.Contributor.

Eksempler:

<META NAME="DC.Publisher" CONTENT="Analyseinstitut for Forskning">

og

<META NAME="DC.Publisher" CONTENT="Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Strukturdirektoratet" >

og

<META NAME="DC.Publisher" CONTENT="SCA Hygiejne Products" >

4.6. Anden bidragyder

Label: DC.Contributor

Elementbeskrivelse: En person eller organisation, der ikke er specificeret i DC.Creator, og som har bidraget intellektuelt til ressourcen, men hvor bidraget er sekundært i forhold til personer eller organisationer nævnt i DC.Creator

Det kan være redaktør, oversætter eller en illustrator. Personer, hvis indsats alene er teknisk, men som ikke bidrager til indholdet, skal ikke registreres.

Retningslinier for indhold:

Der gælder samme retningslinier for anvendelse af navne på personer eller organisationer som i DC.Creator.

Eksempler:

<META NAME="DC.Contributor" CONTENT="Liebaut, Fabrice">

og

<META NAME="DC.Contributor." CONTENT="Forskningsministeriet">

4.7. Dato

Label: DC.Date

Elementbeskrivelse: Udgivelsestidspunktet: dato for oprettelse eller tilgængeliggørelse af ressourcen.

En sådan dato bør ikke forveksles med en, der vedrører ressourcens emnemæssige afgrænsning og som kun ville være tilknyttet ressourcen, hvis det intellektuelle indhold på en eller anden måde omfatter denne dato. En udgave af den danske grundlov skal således ikke dateres hverken 1849 eller 1953, men den dato, som den er lagt på nettet.

Retningslinier for indhold:

Anbefalet praksis er formen ÅÅÅÅ-MM-DD, således som defineret i: Date and Time Formats (based on ISO 8601), W3C Technical Note [http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime]. Det betyder, at datoen 15. november 1950 skrives således: 1950-11-15. Hvis den fulde dato ikke kendes, kan måned og år (ÅÅÅÅ-MM) eller kun år (ÅÅÅÅ) anvendes.

Der kan anvendes mange andre former, men de kan være svære at "læse" for såvel brugere som software.

Eksempel:

<META NAME="DC.Date" CONTENT="1998-02-16">

og

<META NAME="DC.Date" CONTENT="1998-02">

og

<META NAME="DC.Date" CONTENT="1998">

4.8. Ressourcetype

Label: DC.Type

Elementbeskrivelse: Ressourcens indhold. Elementet anvendes til at beskive ressourcens generelle indholdsmæssige karakteristika, såsom tekst, billede, lydoptagelse, software m.v.

Af hensyn til ensartethed og genkendelighed i beskrivelsen af ressourcen, bør ressourcetypen angives med betegnelser, valgt fra nedenstående liste over mulige typer.

Retningslinier for indhold:

Det anbefales at kun følgende typebetegnelser anvendes til beskrivelse af ressourcen:

De anvendes på følgende måde:

text ressourcer, hvis indhold hovedsageligt består af tekst til læsning - f.eks. bøger, breve, disputatser, digte, aviser, mailing list arkiver
image indholdet er primært visuelt i to dimensioner og er ikke tekst - f.eks. billeder, malerier, animationer, diagrammer
sound indholdet er primært lyd - f.eks. musik, tale, lydoptagelser
dataset information indkodet i lister, skemaer, databaser, etc., som oftest i et format, der er klar til direkte maskinel viderebehandling - f. eks. regneark, databaser, GIS data
software edb-programmer (original eller kompileret form), der kan installeres på en anden maskine
interactive ressourcer, der kræver interaktion fra brugeren for at kunne forstås, udføres eller opleves - f.eks. formularer på hjemmesider, applets, multimedie læremidler

Eksempel:

<META NAME="DC.Type" CONTENT="text">

4.9. Format

Label: DC.Format

Elementbeskrivelse: Ressourcens dataformat; anvendes til at identificere software, eventuelt hardware, som måtte være nødvendigt for at fremvise eller håndtere ressourcen.

Information om ressourcens størrelse kan medtages i elementet. Af hensyn til ensartethed og genkendelighed i beskrivelsen af ressourcen, bør dataformatet angives med betegnelser, valgt fra nedenstående liste over mulige termer.

Retningslinier for indhold:

Det anbefales at følgende formatangivelser om muligt anvendes til beskrivelse af ressourcen:

Listen indeholder de mest almindeligt anvendte formater, fra "Internet Media Types (MIME types). [http://www.isi.edu] Der henvises hertil for andre koder.

Eksempler:

<META NAME="DC.Format" CONTENT="image/gif">

og

<META NAME="DC.Format" CONTENT="application/msword">

og

<META NAME="DC.Format" CONTENT="text/html">

4.10. Identifikator

Label: DC.Identifier

Elementbeskrivelse: En streng eller et tal der bruges til unik identifikation af ressourcen.

Dette element kan også anvendes til lokale identifikatorer (f.eks. ID-numre eller kaldenr.), tildelt af ophavsmanden til ressourcen, som gælder en bestemt enhed.

System for anvendt identifikationsnummer kan angives ved hjælp af SCHEME.

Retningslinier for indhold:

Der er mulighed for at anvende identifikationsnumre efter følgende systemer, hvor URL er standard-værdi. URL angives uden SCHEME. Efter hver af disse følger en henvisning til yderligere oplysninger.

ISBN International Standard Book Numbers
[http://www.iso.ch/cate/d6898.html]
ISSN International Standard Serial Numbers
[http://www.issn.org/]
ISRC International Standard Recording Code[http://www.disctronics.co.uk/cdref/isrc.htm]
ISRN International Standard Technical Report Number[http://www.iso.ch/cate/d18506.html]
ISMN International Standard Music Number
[http://www.nlc-bnc.ca/services/e1-ismn.htm]
DOI Digital Object Identifier
[http://www.doi.org/]
URN Uniform Resource Names
[http://www.ietf.org/html.charters/urn-charter.html]
URL Uniform Resource Locator
[http://www.ncsa.uiuc.edu/demoweb/url-primer.html]

Eksempler:

<META NAME="DC.Identifier" CONTENT="http://linnea.helsinki.fi/meta/nmfinal.htm">

og

<META NAME="DC.Identifier" SCHEME="ISBN" CONTENT="87-89147-87-1">

og

<META NAME="DC.Identifier" SCHEME="URN" CONTENT="URN:ISBN: 87-89147-87-1">

Det sidste eksempel viser, hvordan Uniform Resource Names (URN) understøtter brug af den bibliografiske identifikator ISBN.

Bemærk at de to sidste eksempler i HTML 2.0/3.2 formateres CONTENT som
CONTENT="(SCHEME=URN)... i stedet for HTML 4.0's SCHEME="URN" CONTENT=.....

4.11. Kilde (originalt værk)

Label: DC.Source

Elementbeskrivelse: Henvisning til det originale værk, hvorfra den nuværende ressource stammer.

Til oplysninger om evt. parallel udgivelse af en trykt version eller andre relaterede versioner af ressourcen anvendes DC.Relation.

Retningslinier for indhold:

Elementet kan indeholde dato, format, identifikator eller andre metadata om den originale ressource, hvis det skønnes at være nødvendigt til fremfinding af denne.

Eksempel:

<META NAME="DC.Source" CONTENT=" H. C. Andersen: Improvisatoren Original Roman i to Dele. (1835)">

hvor den aktuelle ressource er en elektronisk gengivelse af H.C. Andersens roman: "Improvisatoren".

4.12. Sprog

Label: DC.Language

Elementbeskrivelse: Sproget i ressourcens intellektuelle indhold.

Retningslinier for indhold:

Kodet eller tekstlig information kan anbringes her. Hvis indholdet er på mere end et sprog, kan elementet gentages.

Eksempler:

<META NAME="DC.Language" CONTENT="eng">

og

<META NAME="DC.Language" CONTENT="fre">

og

<META NAME="DC.Language" CONTENT="dan">

Det er muligt at anvende flere sprogkoder i et META tag (f.eks. ”eng;fre”) eller en sætning, som beskriver omfanget af de anvendte sprog. Men disse muligheder anbefales ikke.

Det anbefales at sprogkoder angives efter Library of Congress/USMARC kodeliste De mest anvendte er:

dan (dansk)
eng (engelsk)
nor (norsk)
swe (svensk)
ger (tysk)
fre (fransk)

En fuldstændig liste over sprogkoder er tilgængelig via: http://lcweb.loc.gov/marc/languages/

Ved brug af sprogkoder efter andre standarder bør det ved hjælp af SCHEME angives hvilken standard, der er anvendt. Eksempel:

<META NAME="DC.Language" SCHEME="ISO639-1" CONTENT="en">

Bemærk at eksemplet med HTML 2.0/3.2 formateres CONTENT som

CONTENT="(SCHEME=ISO639-1)... i stedet for HTML 4.0's SCHEME="ISO639-1" CONTENT=.....

4.13. Relationer

Label: DC.Relation

Elementbeskrivelse: Identifikation af en relateret ressource og dens forbindelse med den aktuelle ressource. Dette element tillader, at forbindelser mellem relaterede ressourcer og ressourcebeskrivelser kan angives.

Følgende relationstyper (kvalifikatorer) anvendes:

A IsVersionOf Angivelse af parallel trykt udgave
B  HasPart Fortegnelse over filer i ressourcen (filliste)
C Requires Fortegnelse over det/de program(mer), som er nødvendige for at
anvende den pågældende ressource.
 

Retningslinier for indhold:

A: Angivelse af parallel trykt udgave: Hvis standardnumre anvendes til identifikation af den relaterede ressource, kan dette angives ved anvendelse af SCHEME (se eksempel nedenfor).

B: Fortegnelse over filer i ressourcen: En listning af tilhørende filer. Ved automatisk indeksering af ressourcen eller Det Kongelige Biblioteks kopiering af en anmeldt ressource bruges listen for at sikre, at alle dele af det samlede dokument medtages.

C: Fortegnelse over nødvendige programmer: Udfyldes ikke, hvis DC.Format indeholder angivelse af program.

Eksempler:

A: Angivelse af parallel trykt udgave:
<META NAME="DC.Relation.IsVersionOf" SCHEME="ISBN" CONTENT="87-552-2336-2">

Hvor relationselementet i dette tilfælde angiver ISBN på en parallel trykt udgivelse af den aktuelle ressource.

Bemærk, at eksemplet med HTML 2.0/3.2 formateres CONTENT som
CONTENT="(SCHEME=ISBN)... i stedet for HTML 4.0's SCHEME="ISBN" CONTENT=.....

B: Fortegnelse over filer i ressourcen:
<META NAME="DC.Relation.HasPart" CONTENT="index.htm, kap1.htm, kap3.htm, kap4.htm, kap5.htm, kap6.htm, kap7.htm, kap8.htm, kap9.htm, kap10.htm, kap11.htm, bilag.htm">

C: Fortegnelse over det/de program(mer):
<META NAME="DC.Relation.Requires" CONTENT="MSWord">

4.14. Dækning

Label: DC.Coverage

Elementbeskrivelse: Geografisk og/eller tidsmæssig dækning af det intellektuelle indhold i ressourcen.

Geografisk dækning refererer til det geografiske område eller sted ressourcen omhandler. Tidsmæssig dækning refererer ligeledes til indholdet i ressourcen og ikke til, hvornår den blev skabt eller blev gjort tilgængelig (sidstnævnte hører ind under datoelementet).

Retningslinier for indhold:

Der er endnu ikke internationalt nogle faste regler for, hvordan indholdet i dette element bør udformes. Man bør bestræbe sig på at angive konsekvent og enkel information, som brugeren kan tolke.

Eksempler:

<META NAME="DC.Coverage" CONTENT="Skandinavien">

og

<META NAME="DC.Coverage" CONTENT="Middelalderen">

og

<META NAME="DC.Coverage" CONTENT="1997">

og

<META NAME="DC.Coverage" CONTENT="1950'erne">

4.15. Rettigheder

Label: DC.Rights

Elementbeskrivelse: En rettighedsmanagement (copyright) erklæring, der evt. kan kombineres med et link til en service, der giver information om rettighedsmanagement i forbindelse med ressourcen.

Retningslinier for indhold:

Der er ingen faste regler for, hvordan indholdet i dette element bør udformes. Man bør bestræbe sig på at angive konsekvent information, som brugeren kan tolke. Henvisninger til en generel copyrightnote bør anvendes med varsomhed, da det indebærer en vedligeholdelse.

Eksempler:

<META NAME="DC.Rights" CONTENT="Public domain">

og

<META NAME="DC.Rights" CONTENT="Må benyttes med kildeangivelse">

og

<META NAME="DC.Rights" SCHEME="URL" CONTENT="http://www.someplace.se/copyright.html">

Bemærk at det sidste eksempel med HTML 2.0/3.2 formateres CONTENT som
CONTENT="(SCHEME=URL)... i stedet for HTML 4.0's SCHEME="URL" CONTENT=.....
| Til sidens top

Publikationen kan findes på adressen http://www.bs.dk/publikationer/vejledninger/3/index.htm
Biblioteksstyrelsen | Nyhavn 31 E | 1051 København K | tlf. 33 73 33 73 (hverdage kl. 9-16) | fax 33 73 33 72 | bs@bs.dk | CVR 56 79 81 10