Biblioteksstyrelsens logo - Gå til forsiden af www.bs.dkLogo baggrundBiblioteksstyrelsens lille logo
 
 
 
 

Forside | Til sidens bund

Biblioteksstyrelsens biblioteksregister

Vejledning til register over danske biblioteker

Billede af publikationens forside

Kolofon

Titel:
Biblioteksstyrelsens biblioteksregister

Undertitel:
Vejledning til register over danske biblioteker

Resume:
Biblioteksstyrelsens register over danske biblioteker indeholder en række grundoplysninger om de danske folke- og forskningsbiblioteker og beslægtede institutioner som fx dokumentations- og videncentre.

Udgiver:
Biblioteksstyrelsen

Ansvarlig institution:
Biblioteksstyrelsen

Forfatter:
Lone Hansen

Sprog:
Dansk

URL:
http://www.bs.dk/publikationer/vejledninger/14/index.htm

Digital ISBN nr:
87-91554-21-7

Versionsdato:
03-05-2005

Dataformater:
html,htm,jpg,gif,pdf,css,js,doc

Udgiverkategori:
statslig

Emneord:
Register over danske biblioteker


IndholdsfortegnelseIndledning

Registrets indhold

Forklaringer på de enkelte registreringsoplysninger

Henvendelse vedrørende Biblioteksstyrelsens register

Indledning

Biblioteksstyrelsens register over danske biblioteker indeholder en række grundoplysninger om de danske folke- og forskningsbiblioteker og beslægtede institutioner som fx dokumentations- og videncentre.

I denne sammenhæng defineres forskningsbiblioteker som alle biblioteker der ikke er folke- eller skolebiblioteker (folkeskolens biblioteker). Registret rummer altså udover folkebiblioteker og forskningsbiblioteker som universitetsbiblioteker o.l. følgende biblioteker:

Registrets indhold

Registret indeholder navne- og adresseoplysninger, telefonnummer, e-post- og hjemmesideadresser og biblioteksnumre samt en række øvrige stamdata om bibliotekerne fx ressorttilhørsforhold.

Anvendelse af registret
Registret bruges i Biblioteksstyrelsens administration bl.a. til

Følgende dele af registret er tilgængeligt via DanBib/bibliotek.dk:

DanBib/bibliotek.dk opdateres normalt hver mandag.

Vejledningen til registret bliver ajourført løbende på Biblioteksstyrelsens hjemmeside.

Forklaringer på de enkelte registreringsoplysninger

Fællesoplysninger for folke- og forskningsbiblioteker

Navn og adresse
Navnet skal være bibliotekets officielle navn. Hvis biblioteket blot er en afdeling af en anden institution, angives institutionens officielle navn efterfulgt af "........., Biblioteket". Eksempel: "Biblioteksstyrelsen, Biblioteket".

Hvis biblioteket både har en postadresse og en besøgsadresse, angives begge dele.

Biblioteksnummer
Biblioteksnummeret er det officielle biblioteksnummer som Biblioteksstyrelsen tildeler biblioteket.

Daglig leder
Titel og navn på den ansatte, som har det daglige, biblioteksmæssige ansvar for biblioteket, ikke institutionens leder eller lignende. Der kan ikke anføres mere end én person som leder af biblioteket.

Telefonnummer
Bibliotekets telefonnummer og eventuelt lokalnummer.

Telefax
Bibliotekets officielle telefaxnummer.

E-postadresse
Bibliotekets officielle e-postadresse vedrørende kontakt med Biblioteksstyrelsen og andre offentlige myndigheder.

Hjemmeside
Bibliotekets URL.

Filialer/afdelinger/betjeningssteder af biblioteker
FIL    = Filial, afdeling eller betjeningssted.

Kørselsordning
Oplysning om biblioteket er tilsluttet kørselsordningen samt hvilket knudepunkt det i givet fald er tilknyttet.

Giro-/banknummer
Bibliotekets giro- eller banknummer. Hvis biblioteket ikke har egen giro- eller bankkonto oplyses kommunens eller moderinstitutionens.

CVR-nummer
Bibliotekets CVR-nummer. Hvis biblioteket ikke har eget CVR-nummer oplyses kommunens eller moderinstitutionens.

Oplysninger vedrørende forskningsbiblioteker

Moderinstitution
Navnet på den institution som biblioteket er en del af. Hvis biblioteket er en selvstændig institution sættes en streg: - .

Fakultet
-   udfyldes kun af institutbiblioteker:

Det fakultet/hovedområde instituttet hører under. Der anvendes de nedenfor anførte forkortelser:

Københavns Universitet:
JUR        =   Det juridiske fakultet
HUM     =   Det humanistiske fakultet
NAT      =   Det naturvidenskabelige fakultet
SAM      =   Det samfundsvidenskabelige fakultet
SUN      =   Det sundhedsvidenskabelige fakultet
TEO       =   Det teologiske fakultet

Aarhus Universitet:
HUM     =   Det humanistiske fakultet
NAT      =   Det naturvidenskabelige fakultet
SAM      =   Det samfundsvidenskabelige fakultet
SUN      =   Det sundhedsvidenskabelige fakultet
TEO       =   Det teologiske fakultet

Syddansk Universitet:
HUM     =   Det humanistiske hovedområde
LÆG      =   Det lægevidenskabelige hovedområde
NAT      =   Det naturvidenskabelige hovedområde
SAM      =   Det samfundsvidenskabelige hovedområde

Ressortministerium
Det ministerium som biblioteket hører under. Oplyses også selv om bibliotekets moderinstitution er en selvejende institution. For øvrige biblioteker der ikke er en statsinstitution sættes en streg: -. Der anvendes nedenfor anførte forkortelser:

BeM       =   Beskæftigelsesministeriet
FM         =   Finansministeriet
FoM       =   Forsvarsministeriet
IM          =   Indenrigs- og Sundhedsministeriet
JM         =   Justitsministeriet
KiM       =   Kirkeministeriet
KM        =   Kulturministeriet
MM       =   Miljøministeriet
MFF      =   Ministeriet for Familie og Forbrugeranliggender
MFII      =   Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
MFLF    =   Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
VTU       =   Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
SkM       =   Skatteministeriet
SoM       =   Socialministeriet
SM         =   Statsministeriet
TM         =   Transport- og Energiministeriet
UM        =   Udenrigsministeriet
UnM      =   Undervisningsministeriet
ØEM      =   Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Bibliotekstype
Forkortelse for bibliotekets type. Der anvendes følgende kategorier og forkortelser:

Nationalbibliotek
NAT      =   Nationalbibliotek

Biblioteker ved videregående uddannelsesinstitutioner
Her anvendes klassificeringen af uddannelsesinstitutioner som den fremgår af Statistisk Årbog udgivet af Danmarks Statistik.

HHA      =   Bibliotek ved handelshøjskoleafdeling
PÆD      =   Bibliotek ved pædagogseminarier
SEM      =   Bibliotek ved lærer- eller husholdningsseminarium
SOHØJ  =   Bibliotek ved social højskole
TEK       =   Bibliotek ved ingeniørhøjskole
UNI       =   Universitetsbibliotek eller hovedbibliotek ved en højere læreanstalt
VUDD   =   Bibliotek ved andre videregående uddannelser (Musikkonservatorier, Billedkunstskoler, Statens Teaterskole, Danmarks Journalisthøjskole, Danmarks Biblioteksskole, Konservatorskolen, Den danske Filmskole, Sygeplejeskoler, Sygeplejeskehøjskoler, Jordemoderskoler, Terapeutskoler, Officersskoler)

Erhvervsuddannelser
HAN      =   Bibliotek ved handelsuddannelse
HTX       =   Bibliotek ved teknisk uddannelse
SUN      =   Bibliotek ved Social- og sundhedsuddannelse
ØVR      =   Bibliotek ved øvrige erhvervsuddannelser (Etatsskoler, Landtransportskolen, Landbrugsskoler, Husholdningsskoler, Økonomaskoler, Søfarts-, skipper- og navigationsskoler, Maskinist- og maskinmesterskoler, Beskæftigelsesvejlederskoler, Hospitalslaborant- og radiografskoler, Apoteksassistentskolen, Fodplejeskolen, Politi- og fængselsvæsenets skoler, Forsvarets skoler)

Institutbiblioteker
INST      =   Institutbibliotek ved universitet eller højere læreanstalt

Specialbiblioteker
MUS      =   Bibliotek ved museum eller arkiv
FRSK    =   Bibliotek ved selvstændig forskningsinstitution
LÆG      =   Lægevidenskabelige fagbiblioteker ved hospitaler o.lign.
ADM     =   Bibliotek ved ministerium, styrelse, offentlig virksomhed o.lign.
SPECO  =   Andre offentlige specialbiblioteker

Øvrige forskningsbiblioteker m.m.
AMB      =   Bibliotek ved ambassade eller kulturdelegation
AMTC   =   Amtscentre
AND      =   Anden bibliotekstype
DOK      =   Dokumentationscenter uden egentligt bibliotek
FOLK    =   Bibliotek m.v. med tilknytning til folkebibliotekssektoren
GYM     =   Bibliotek ved gymnasium og HF
HØJ       =   Bibliotek ved folkehøjskole m.m.
ORG      =   Bibliotek ved organisation og privat sammenslutning
SERV     =   Serviceinstitution for biblioteksvæsenet
VIRK     =   Virksomhedsbibliotek

Fagområder
Den følgende fagområdeopdeling har alene betydning for fordelingen af forskningsbibliotekerne i grupper (se gruppeplacering side 9-10). Bibliotekets faglige tilhørsforhold angives. Der anvendes seks kategorier, og der kan anføres op til tre fagområder:

ALM      =   Universalbibliotek
HUM     =   Humanistisk og/eller teologisk
SAM      =   Samfundsvidenskabelig
NAT      =   Naturvidenskabelig
TEK       =   Teknisk
MED      =   Medicinsk
Biblioteket skal have væsentlige samlinger inden for et fagområde for at det kan henregnes til én af de specifikke kategorier. Hvis biblioteket dækker en bred række af fagområder anføres ALM.

Finansiering
Den væsentligste finansieringskilde anføres. Der anvendes følgende kategorier:

STAT     =   Statslig
KOM          =   Kommunal eller amtskommunal
SELO     =   Selvejende institution med væsentlig offentlig støtte
PRI        =   Privat (set i relation til stat og kommuner i Danmark)
Biblioteker som er STAT, KOM (dog kun amtskommunal) eller SELO henføres til en af grupperne A - E, hvis de i øvrige betingelser for placering er opfyldt, se afsnit: Gruppeplacering.

Udlån
Bibliotekets politik m.h.t. udlån til offentligheden og m.h.t. deltagelse i det almindelige lånesamarbejde. Der anvendes følgende kategorier:

OFF       =   Almindeligt udlån til offentligheden samt deltagelse i det almindelige lånesamarbejde.
BU         =   Begrænset udlån til offentligheden (eventuelt gennem et hovedbibliotek). Deltager i det almindelige lånesamarbejde som minimum ved at udlåne eller stille værker til rådighed som ikke findes på andre biblioteker.
IU          =   Ingen udlån til offentligheden, men kun til en begrænset kreds med direkte tilknytning til biblioteket. Deltager ikke i lånesamarbejdet.

Disse kategorier er væsentlige for placeringen i grupperne (se nedenfor) idet kun biblioteker med OFF eller BU kan optages i gruppe A - E.

Åbningstid
Oplysning om biblioteket har en fast åbningstid og er tilgængeligt for eksterne lånere.

J   =   Fast åbningstid
N  =   Ikke fast åbningstid

Kun biblioteker med fast åbningstid kan optages i grupperne A - E.

Oprettelsesår
Det år biblioteket blev oprettet hvis det kendes.

Årsværk
Oplysning om det personale som er tildelt biblioteket i senest afsluttede finansår. Personalet angives i årsværk, dvs. det samlede antal arbejdstimer divideret med den årlige arbejdstid for en heltidsansat. Et årsværk er 1924 arbejdstimer.

Der angives dels det totale antal årsværk, dels den del heraf som består af personale med en biblioteksmæssig uddannelse (jf. nedenfor).

Gruppeplacering - skal ikke udfyldes af biblioteket - tildeles af Biblioteksstyrelsen
Biblioteksstyrelsens gruppeplacering af biblioteket. Placeringen i nedenstående kategorier følger af de anførte oplysninger.

Anvendte kategorier:

A:

B:

C:

D:

E:

K:

P:

R:

Bemærkninger:
Her anføres eventuelle supplerende bemærkninger om bibliotekets status eller funktion, herunder oplysninger om betjeningssteder og åbningstider.

Lovomfattet
Det fremgår af registret om biblioteket er omfattet af Lov om biblioteksvirksomhed.

Statistikkode
Bibliotekets statistikkode(r) der placerer biblioteket i kategorier i biblioteksstatistikken.

DanBib
Oplysning om type og størrelse i forbindelsen med tilmelding til og betaling for DanBib samt eventuelle kontaktpersoner.

Licens
Oplysning om eventuelle kontaktpersoner vedrørende DEF-licenser.

Oplysninger vedrørende folkebiblioteker

Amtsnummer
Nummer på den amtskommune som biblioteket ligger i.

Kommunenummer
Nummer på den kommune som biblioteket ligger i.

Kommunenavn
Navn på den kommune som biblioteket ligger i.

Kommunal samarbejdsform
Oplysning om der er indgået en eller anden form for samarbejde mellem kommuner om biblioteksbetjening.

Henvendelse vedrørende Biblioteksstyrelsens register

Henvendelser vedrørende Biblioteksstyrelsens register rettes til:

Biblioteksstyrelsen
Nyhavn 31 E
1051 København K

Tlf.: 33 73 33 73
Fax: 33 73 33 72
sE-post: bs@bs.dk

 

Forside | Til sidens top

Udskriv Udskriv
Denne side er Hele publikationen med grafik til publikationen "Biblioteksstyrelsens biblioteksregister".

Publikationen kan findes på adressen http://www.bs.dk/publikationer/vejledninger/14/index.htm
© 2005
Biblioteksstyrelsen | Nyhavn 31 E | 1051 København K | tlf. 33 73 33 73 (hverdage kl. 9-16) | fax 33 73 33 72 | bs@bs.dk | CVR 56 79 81 10