Biblioteksstyrelsens logo - Gå til forsiden af www.bs.dkLogo baggrundBiblioteksstyrelsens lille logo
 
 
 
 


Kapitel 1. Functional Requirements for Bibliographic Records og anbefalingerne fra American Libraries Association

Anvendelse af metadata som katalogdata har i international sammenhæng været, og er løbende, genstand både for stor interesse samt grundige overvejelser og undersøgelser. Der har i særlig grad været fokus på de metadataformater som er udviklet til brug for netpublikationer, især Dublin Core og TEI.

American Library Association har udarbejdet en rapport der evaluerer metadata i den sammenhæng (især DC og TEI) som kilde til katalogdata for kataloger, som baserer deres regelsæt på AACR2. MARC-katalogiseringerne berøres, men behandles ikke i dybden. Der indgår i nærværende rapport en gennemgang og vurdering af disse anbefalinger i dansk sammenhæng.

Dublin Core Metadata Initiative har udarbejdet retningslinier for en “Library Application Profile”, der skal kunne anvendes til implementering af Dublin Core i bibliotekssammenhæng.

Resultaterne af dette arbejde vil ligeledes være af interesse for danske bibliotekers brug af metadata som katalogdata.

Et eksempel på metadatagenerering foregår i OCLCs CORC-base (nu Connexion), hvor der automatisk tildeles Dublin Core metadata ved tilmelding af et givet link. CORC er under stadig udvikling, i øjeblikket arbejdes der med manuel tilknytning af autoritetsposter til registreringerne. Der udvikles endvidere på et automatisk opslag i en autoritetsfil. Planen er at den skal være færdig i løbet af 2002-3.

Hvad er metadatakataloger?

Defintionen af metadata er grundlæggende : data om data.

Metadataformatet beskriver det elementsæt, de felter og delfelter eller de ’tags’ der angiver hvilke data (f.eks. forfatter, udgiver, årstal, emne) der kan beskrives ved hjælp af det givne format.

Katalogiseringsregler er regler der angiver hvilke data der medtages i registreringen, angiver dataindholdets form, samt foreskriver hvilke kilder der skal konsulteres.

De mest udbyggede regler, og de med den længste historie, for angivelse af indholdets form, er AACR (Anglo American Cataloguing Rules).

I bibliotekssammenhæng bruges i Danmark - og de fleste andre lande -metadataformatet MARC (eller MARC-kompatible formater) som er udviklet til brug for bibliotekskatalogerne og indeholder bibliotekernes kildedata. MARC-formatet skaber i sammenhæng med katalogiseringsreglerne grundlag for en ensartet registrering der sikrer genfinding af dokumenter (Information Retrieval), og mulighed for at forfølge relationer mellem dokumenter. Formatets primære funktion er at understøtte brugerens mulighed for at kunne søge/finde information, at kunne identificere information, at kunne udvælge information og at få adgang til dokumenterne.

Andre metadataformater f.eks. Dublin Core er udviklet til brug for registrering af Internetressourcer og hovedsageligt for at opfylde to hensigter: understøtte søgning og skaffe adgang til informationen. De er som hovedregel udviklet for ikke-professionelle.

Termen ’metadata’ har vundet indpas i fagsproget i takt med udviklingen af Dublin Core-formatet. Derfor ligger det implicit i arbejdsgruppens kommissorium at det der vurderes her, er kataloger der indeholder og præsenterer Dublin Core-registreringer.

Functional Requirements for Bibliographical Records

De funktionelle krav til katalogen, Functional Requirements for Bibliographical Records (FRBR), foreskriver at man ved hjælp af katalogen skal kunne

bibliografiske entiteter.

Dublin Core, som elementsæt betragtet, kan i nogen udstrækning understøtte opfyldelsen af brugerkravene, som de er udtrykt i FRBR, men den i praksis manglende etablering af regelsæt og procedurer for at styre indhold af dataelementerne gør dem mindre egnet som katalogdata.

Katalogdata, som de er udtrykt i MARC-posten, er optimeret til at understøtte ovenstående fire krav på en måde som ikke kan forventes af f.eks. Dublin Core-data. Brugen af autoritetskontrol forøger muligheden for at finde dokumenter som har samme ophav, emne eller er forskellige repræsentationer af samme værk.

En homogen katalogpraksis tilføjer betragtelige værdier til de rådata der beskrives. Ved en homogen katalogpraksis forstås at ressourcen er beskrevet i en bibliografisk post og at de tilføjede værdier understøtter genfinding, identifikation, udvælgelse og adgang. Poster fra en katalogpraksis som ikke understøtter dette, behøver derfor ikke at være bedre end en Dublin Core-registrering.

Anbefalingerne i det følgende er udformet på baggrund af FRBR.

Kapitel 1.2 ALA’s anbefalinger

I relation til emnet for nærværende rapport, har arbejdsgruppen fundet det væsentligt at præsentere de anbefalinger der blev fremlagt af en arbejdsgruppe under American Libraries Association. Konklusionerne blev publiceret i 1998.

Den danske arbejdsgruppe har vurderet at rapporten stadig indeholder en velunderbygget vurdering af metadata som katalogdata.

Hovedkonklusionerne er følgende :

1.2.1 Metadata udnyttes mest effektivt i et system der er designet til at understøtte disse. Metadata såsom DC er ikke til brug i bibliotekskataloger, medmindre disse bliver dannet med samme betydning og indhold som er besluttet ud fra AACR2 regler og regler for emne-indeksering. Imidlertid kan disse metadata anvendes som en nyttig kilde for dem der katalogiserer elektroniske ressourcer.

1.2.2 De fleste metadata er ikke lavet for at give tilstrækkelig information til at understøtte en skelnen mellem ressourcer, ej heller versioner. De tjener til genfinding og ikke til beskrivelse. Skal de bruges, skal der gives link til en fuld beskrivelse, eller der skal kunne linkes direkte til ressourcen.

1.2.3 Autoritetskontrol af data som lægges i metadataformater, er ikke et krav. Skal disse data genbruges til en katalog, skal der udføres kontrol inden data lægges ind. Undlader man imidlertid dette, anbefales det at disse data lægges i en separat base. Ellers mister databasen en betydelig del af sin konsistens og standard. Det vil også betyde at katalogprincipperne brydes (Cutter, C.A. (1876). Rules for a Printed Dictionary Catalogue. I: Public Libraries in the United States of America : Their History, Condition & Management : A Special Report of the U.S. Commissioner of Education: 1876. Part II. Washington : Government Printing Office. S. 3-89).

1.2.4 Metadataudviklere har fokuseret mere på struktur af format/formular end på regler for semantik og indhold, hvilket AACR2 understøtter.

Der har været fokuseret på mulighederne for dataoverførsel mellem forskellige formater og skemaer, men ikke på om der var overensstemmelse mellem, og fælles regler for, dataindholdets form (som f.eks. AACR).

1.2.5 Metadata fra en ikke-AACR-tilpasset kilde vil altid kræve en rekatalogisering ved integrering i bibliotekskatalogen.

1.2.6 Anvendelsen af metadataskemaer som Dublin Core må understøttes af institutioner der fungerer som ansvarlige autoriteter i forhold til dataregistrering og vedligeholdelse.

1.3 Sammenfatning af de generelle overvejelser

Dublin Core bør primært anvendes til genfinding og ikke til vidensrepræsentation, det sidste foregår bedst ved hjælp af strukturerede repræsentationer som i MARC-formater, med anvendelse af katalogiseringsregler og struktureret emnerepræsentation(f.eks. klassifikationssystemer). Det er også væsentligt at notere sig at anbefalingen går på at man ikke uden videre bør integrere metadata fra forskellige kilder (jvnf. 1.2.5.).

 

Udskriv Udskriv
Denne side er kapitel 3 af 9 til publikationen "Metadatakataloger".

Publikationen kan findes på adressen http://www.bs.dk/publikationer/rapporter/5/index.htm
© 2005
Biblioteksstyrelsen | Nyhavn 31 E | 1051 København K | tlf. 33 73 33 73 (hverdage kl. 9-16) | fax 33 73 33 72 | bs@bs.dk | CVR 56 79 81 10