Biblioteksstyrelsens logo - Gå til forsiden af www.bs.dkluftLogo baggrund
 
 
 
 


Bibliotek 2.0 og bibliotek.dk

Leif Andresen

Web 2.0, bibliotek 2.0 og en række andre ord med ’2.0’ har i den sidste tid stået centralt i mange debatter, også i biblioteksverdenen.
Begrebet ’2.0’ dækker over mange forskellige ting, men det gennemgående er, at fokus på brugeren er øget.
’2.0’ kan f.eks. handle om brugeren som dataleverandør, om mere bevidst brug af data, om brugen af tjenester eller om brugerfokuseret design af it-løsninger.

For bibliotek.dk er brugerfokuseringen i 2.0-tænkningen ikke noget nyt. Fra før lanceringen i 2000 har mantraet været, at brugeren er i centrum. I debatten om udviklingsplanen for bibliotek.
dk 2007 var der fokus på ’sociale teknologier’, og der var udarbejdet et grundigt oplæg om muligheder for at integrere sociale teknologier. Oplægget med relativt få kommentarer der blev givet på wikien (http://www.bs.dk/bibliotekdk, under Udvikling af bibliotek.dk: Sociale teknologier og wiki-debat) kan fortsat ses på Biblioteksstyrelsens hjemmeside. Reaktionerne i høringssvarene var blandede: Fra temmeligt forbeholdne til det meget begejstrede.
På udviklingsplanen er afsat 250.000 kr. til sociale teknologier, og en række initiativer er allerede sat i gang inden for denne ramme.

Workshop

Den 18. juni 2007 afholdes en workshop om anvendelse af sociale teknologier med deltagelse af det biblioteksfaglige udvalg om bibliotek.dk, indbudte biblioteksrepræsentanter og teknikere fra systemleverandører. Formålet er at drøfte, hvilke 2.0 tiltag der er relevante og i forlængelse heraf at få et overblik over, hvilke idéer der kunne gøre nytte på bibliotek.dk (som ikke er på udviklingsplan 2007). Endvidere vil der blive drøftet andre eventuelle idéer fra udviklingsplanen eller andre steder, som kan løses af ét bibliotek eller flere biblioteker evt. med deltagelse
af en eller flere systemleverandører og med eller uden deltagelse af Dansk BiblioteksCenter (DBC). Endelig håber vi, at workshoppen vil bidrage til den løbende dialog om videreudvikling af
bibliotekerne og bibliotek.dk.

Tanken er også at belyse de forskellige forslag med dokumentation for gennemslagskraft og anvendelse. Der er i f.eks. projektet Mit bibliotek arbejdet med en række idéer. Erfaringer herfra skal bruges som baggrund for beslutning om implementering i bibliotek.dk.

Blogs

Det er besluttet at igangsætte to blogs på bibliotek.dk:

- En blog til slutbrugere, hvor formålet er, at brugerne får en mere direkte og moderne måde at kommunikere med os (DBC og Biblioteksstyrelsen) og med hinanden på. I dag ser brugerne ikke hinandens kommentarer, undtagen når resultater fra brugerundersøgelser offentliggøres.

- En blog til bibliotekspersonale, hvor formålet dels er det samme som bibliotek.dk-info bruges til i dag, og dels at fungere som debatforum mellem biblioteksfolk om bibliotek.dk-anliggender. På grund af bloggens form vil der kunne skrives hyppigere uden at forstyrre brugerne, og det vil være langt lettere at benytte illustrationer. Der vil kunne informeres om bibliotek.dk-statistik, brugerundersøgelser m.v. blandt biblioteksfolk.

Det er besluttet at etablere disse to blogs fra omkring 1. juli 2007 og foreløbig året ud med en evaluering i oktober/november.

Samarbejde med LibraryThing

For at tilgodese ønsket om, at brugerne kan bidrage med egne data, arbejdes der nu med at etablere et samarbejde med LibraryThing (LibraryThing: se dansk beskrivelse: Hvad er LibraryThing? http://dk.librarything.com/). I stedet for at kopiere andre tjenester har vi valgt at alliere bibliotek.dk med en tjeneste, som allerede er veletableret med mange brugere. Det vil give den enkelte bibliotek.dk-bruger umiddelbar mulighed for:

En egen dansk version kunne have nogle fordele, men udgiften vil også være vældig meget større. Et samarbejde med LibraryThing giver mulighed for hurtigt at løse opgaven på rimelig vis og derefter vurdere, hvor interessante funktionerne er for bibliotek.dk-brugere. Derefter vil der både kunne laves udvidelse af LibraryThing-mulighederne eller skiftes til en egen dansk udvikling.

Samarbejdet vil omfatte to hovedaktiviteter: I LibraryThing bliver bibliotek.dk en valgbar database, og der kommer links fra poster i bibliotek.dk til samme post i LibraryThing.

I skrivende stund mangler nogle detaljer at falde på plads, men med lidt held kan funktionen gå i luften kort efter sommerferien.

Data til eksperimenter

Biblioteksstyrelsen stiller en dataleverance med alle dele af nationalbibliografien til rådighed for diverse former for udvikling og eksperimenter. Dataleverancen rummer data til og med 31. marts 2007 og er finansieret af Biblioteksstyrelsen.

Der er ikke specifikke krav til, hvad dataleverancen kan bruges til. Det kan både være afprøvning af konkrete idéer og et ikke nærmere specificeret ønske om at undersøge mulighederne i de nationalbibliografiske data. Efterfølgende skal der oplyses, hvad der er kommet ud af bestræbelserne – og det er helt acceptabelt, hvis et forsøg ikke munder ud i noget projekt eller nogen ny tjeneste. Der er fra bibliotek.dk også leveret logdata til aftestning af funktionen ’search cloud’.

Masser af 2.0 i bibliotek.dk

Det hører med til 2.0-diskussion at nævne, at bibliotek.dk er langt fremme med en række funktionaliteter og tilbud, som ligger inden for bibliotek 2.0’s rammer. Fra starten er vendingen "Brugeren er i centrum" blevet anvendt – og f.eks. er der bevidst arbejdet for, at funktioner som viderestilling til lokalsystemer har været brugerorienterede ved at bruge korteste vej til bestilling i lokalt katalog.

Det er muligt for brugerne at få data ud i mange formater: Formateret til referenceværktøjer, RSS-feed og helt enkelt som email. De organisatoriske barrierer for at bestille materiale er stort set fjernet, så bibliotek.dk giver brugerne et samlet værktøj til at bestille materiale. Med udviklingsplanen for 2007 udvides dette til også at dække, hvad der senere sker med adgang til udlånsstatus m.v. Den enkle og hurtige adgang til bibliotekernes materiale via nettet er en væsentlig del af den internationale diskussion af library 2.0, men har ikke været en del af den danske diskussion af bibliotek 2.0. Forståeligt nok: bibliotek.dk udfylder funktionen allerede.

 

Udskriv Udskriv
Denne side er kapitel 11 af 21 til publikationen "Nyt fra Biblioteksstyrelsen 2007:2".

Publikationen kan findes på adressen http://www.bs.dk/publikationer/nfn/2007/2/index.htm
© 2007
Biblioteksstyrelsen | H.C. Andersens Boulevard 2 | 1553 København V | tlf. 33 73 33 73 (hverdage kl. 9-16) | fax 33 73 33 72 | bs@bs.dk | CVR 56 79 81 10