Biblioteksstyrelsens logo - Gå til forsiden af www.bs.dkLogo baggrundBiblioteksstyrelsens lille logo
 
 
 
 


Internationalt

Besøg fra udlandet

Lissa Shin

Det har været et travlt efterår i kulturaftale-regi: fem hold på to måneder.

Portugisiske biblioteksfolk indledte sæsonen. De kom fem, heraf to fra det portugisiske kulturministerium, og var her fra 1. til 8. oktober. De besøgte Gentofte, Albertslund, Roskilde og Hørsholm biblioteker, og en dag var de i Biblioteksstyrelsen og blev om eftermiddagen vist rundt på Det Kongelige Bibliotek. De nåede også til Malmø til det nye stadsbibliotek og var overhovedet så veloplagte og motiverede for at se alting der var værd at se på disse kanter.

Fra 15. til 22. oktober kom to bibliotekarer fra Rom. Deres ønsker for opholdet var for den enes vedkommende at arbejde i Håndskriftafdelingen på Det Kongelige Bibliotek. Takket være chefen for Håndskriftafdelingen Ivan Boserups omtanke blev besøget lagt sådan at hun også kunne deltage i en 2-dages konference om bevaring af håndskrifter som blev holdt i huset. Den anden, som kom fra det italienske kulturministrium, ville gerne se hvordan et moderne universitetsbibliotek fungerede. Også hun kom kærligt under Det Kongelige Biblioteks vinger idet hun blev sat grundigt ind i de organisatoriske forhold på Universitetsbiblioteket på Amager samt på Slotsholmen.

Sidst i oktober kom to spanske børnebibliotekarer samt en tolk, kun fem dage –fra 28. oktober til 3. november. En spansk fond betalte deres ophold, så her var opgaven blot at planlægge besøget. Takket være Biblioteksstyrelsens børnekulturekspert, Bente Buchhave, blev det en særdeles indholdsrig tur. Hun plæderede for at de skulle til Jylland. Det blev så Randers, Hinnerup, Silkeborg og Vejle og vel tilbage på Sjælland, Helsingør og Ballerup. Takket være overordentligt hjælpsomme bibliotekarer på de jyske biblioteker klaredes alle skærene skabt af DSB’s decentralisering af billetsalget, og ligeså hvordan man via sindrige omstigninger kommer langt hurtigere frem til bestemmelsesstedet end køreplanen tillader. Tilbage i København havde de et langt og indholdsrigt rendevue med Bente Buchhave, og de beså Det Kongelige Bibliotek.

I flere uger havde fem islændinge spøgt i kulissen sådan at forstå at det var særdeles vanskeligt at få et tidspunkt på plads som passede alle. Det drejede sig her om en biblioteksleder, to arkitekter og to kommunale embedsmænd. De ville gerne se ny dansk biblioteksarkitektur da der skulle bygges et bibliotek sammen med en naturhistorisk samling i Kopavogur på Island. 2 ½ dag havde de til formålet samt en bil. Til sidst faldt brikkerne på plads – bibliotekerne viste sig utroligt langmodige og flexible – de islandske gæster kom og så og de rejste efter eget udsagn inspirerede hjem. De nåede et par naturområder/samlinger, Det Kongelige Bibliotek, Hillerøds nye bibliotek som endnu er på byggestadiet, Espergærde, Hørsholm samt Holbæk og Ledøje biblioteker på den korte tid. Overalt havde bibliotekslederne stillet sig til rådighed og fundet byggeplaner og tegninger frem også. Netop mødet med de mennesker der havde planlagt bygningerne i samråd med de forskellige arkitekter, deres gode og dårlige erfaringer, blev fremhævet som en meget givtig ting ved besøget.

Næppe var de islanske kommende bygherrer vendt hjem, før tre russiske gæster skulle hentes i lufthavnen til et to uger langt besøg. De var rejst fra Samara regionen ved det sydlige Volga 4. november til Moskva og efter fem timers natlig venten i lufthavnen videre mod København hvor de landede forsinket sidst på eftermiddagen 5. november. De kommer fra et universalbibliotek, dvs. både folke- og forskningsbibliotek, men biblioteket er ret veludrustet på IT-området. De har fået midler fra SOROSfonden hvilket fremgår af deres udmærkede hjemmeside (http://gw.library.samara.ru) og de har forstået at samarbejde med forskellige forskere på området, inden- som udenlandske, i IT-spørgsmål.

Veloplagte mødte de op i Biblioteksstyrelsen mandag formiddag og startede med næsten at vælte programmet idet deres seance med Bo Öhrström om DEF kom til at strække sig langt ud over det berammede tidspunkt. Det lykkedes dog at få dem frem til næste møde som var på Det Kongelige Bibliotek, i rette tid. Herudover gæstede de Roskilde Bibliotek og Dansk BiblioteksCenter, her kiksede det med tidspunktet, men skønt de kom for sent, blev der taget pænt hånd om dem. Biblioteksskolen, Danmarks Tekniske Videnscenter & Bibliotek dernæst, og i weekenden gik turen til Århus hvor Statsbiblioteket og Århus Kommunes Biblioteker tog imod dem de næste dage. Vel tilbage ventede Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek samt Gentofte og Albertslund biblioteker.

Som altid må besøgenes vellykkede og for de besøgende så inspirerende udfald føres tilbage til de hver gang lige imødekommende biblioteker og institutioner som er parate til at dele ud af deres viden og erfaringer - forklare, vise, diskutere.

Deltagelse i møder og konferencer

DIEPER

Towards the cooperative library of d-journals.
Workshop og Konference i Leuven

DIEPER-projektet afholdt en workshop den 24. november 2000 med det formål at præsentere resultater og erfaringer fra DIEPER-projektet og diskutere den nuværende tekniske udvikling i Europa og worldwide med hensyn til digitalisering.

På konferencen den 25. november 2000 præsenterede og diskuterede man de fordele der vil være ved en europæisk samarbejdsmodel med sammenkobling af relevante projekter og organisationer. Der var korte præsentationer af de deltagende projekter, herunder DEF.

Hensigten var at inddrage relevante samarbejdspartnere, herunder BS/DEF i diskussionen om det praktiske samarbejde for opbygning af et virtuelt bibliotek for d-tidsskrifter. Intentionerne ligger i forlængelse af “Task Force on Digitisation of Journals” ved LIBER/BS/DEF-konferencen i København marts 2000.

Rubina K.Afzal

Standardisering

Den 18.-20. september 2000 afholdt ICAU - International Consortium of Aleph Users – sit 11. Annual Meeting i Berlin på Humboldt Universitet. Her var Leif Andresen indbudt som gæstetaler og holdt et oplæg med titlen “Z39.50 new developments”. CEN/ISSS Workshop on Metadata for Multimedia Information – Dublin Core (MMI-DC) holdt sit afsluttende møde 21. september i Brüssel hvor Leif Andresen deltog som sekretær for MMI-DC. Arbejdet blev afsluttet med godkendelse af Observatory on European work on metadata og Guidance information for the use of Dublin Core in Europe. Der er adgang til begge dele på MMI-DC hjemmeside: http://www.cenorm.be/isss/Workshop/ MMI-DC/

Der forventes en fortsættelse af MMI-DC med vedligeholdelse af disse to dokumenter og opfølgning på Dublin Core 1.1. som CEN Workshop Agreement. Der forventes en finansiering fra EU kommissionen, idet arbejdet med standardisering af metadata er relevant både for eEu-rope og EU’s 5. rammeprogram.

8th International Dublin Core Metadata Initiative Workshop (DC-8) blev afholdt 4-6. oktober i Ottawa, Canada. Med denne workshop blev DCMI’s (Dublin Core Metadata Initiative) centrale rolle inden for metadata slået fast. Men selve work-shoppen var ikke forum for nye initiativer, idet den i modsætning til tidligere havde fået mere præg af konference med præsentation af arbejdet med udvikling af metadata i forskellige fora. Leif Andresen deltog med en præsentation af det europæiske standardiseringsarbejde i CEN med MMI-DC (se ovenfor). Et dansk forslag om at igangsætte et arbejde med administrative metadata fik opbakning og der er etableret en Working Group om dette emne med Leif Andresen som chair.

I forbindelse med DC-8 blev afholdt to møder i Dublin Core Advisory Committee, hvor Leif Andresen deltog som medlem af denne komite. På det indledende møde blev formålet med DCMI nyformuleret, således at det nu er:

The mission of the Dublin Core Meta-data Initiative (DCMI) is to make it easier to find resources using the Internet through the following activities:

Samtidig er der overvejelser i gang med henblik på at reorganisere DCMI fra den nuværende åbne struktur til en mere formel organisation. Dette vil ske både for at stabilisere arbejdet med Dublin Core og for at sikre et økonomisk fundament for arbejdet.

Der blev 23.-24. november 2000 afholdt SCHEMAS 2nd workshop: Publishing and sharing your metadata application profile i Bonn, hvor Leif Andresen deltog. Der er tidligere på året lanceret en ide om at bruge såkaldte ’metadata application profiles’ til at beskrive anvendelsen af metadata i et område/projekt uden at oprette nye namespaces, men ved at genbruge flere namespaces som f.eks. Dublin Core og DublinCore-Education. Workshoppen kom til at fungere som et trin på vejen til at konkretisere dette. Leif Andresen gav en præsentation af “Recommended Danish use of Dublin Core” fra 1998 som indholdsmæssigt faktisk er en ’application profile’ og er publiceret som en del af de to publikationer Meta-data i danske netpublikationer fra 1999.

Leif Andresen

2. november 2000

Norsk bibliotekspolitisk konference i Bergen, “Opp og fram eller over og ut?”. Jens Thorhauge deltog med oplæg “Elementer i en national biblioteksstrategi”. Konferencen var arrangeret af Norsk Bibliotekforening

7. november

Konference om det belgiske nationalbiblioteks fremtid.

Jens Thorhauge deltog med oplæg om udvikling af nationale kulturinstitutioner. Konferencen var arrangeret af Fondation du Roi Baudoin.

28. november

Møde i Oslo i evalueringsgruppe nedsat af det norske Kulturdepartement. Gruppen skal evaluere Statens Bibliotektilsyn og Norsk Museumutvikling. Jens Thorhauge er medlem af arbejdsgruppen.

6.-9. december

Jens Thorhauge på besøg i Holland inviteret af den hollandske biblioteksforening, NBLC. Jens Thorhauge deltog i et dialogmøde med direktørerne for de hollandske provinsbiblioteker om fremtidens regionale biblioteksbetjening den 6. december, holdt oplæg på den hollandske biblioteksforenings årsmøde den 7. december om “En ny standard for biblioteket”. Til mødet var der i Bibliotheek Blad (nr. 23, 2000) offentliggjort en større artikel om den danske bibliotekslov. Jens Thorhauge besøgte desuden en række central- og provinsbiblioteker.

Udskriv Udskriv
Denne side er kapitel 14 af 16 til publikationen "Nyt fra NYhavn".

Publikationen kan findes på adressen http://www.bs.dk/publikationer/nfn/2000/4/index.htm
© 2005
Biblioteksstyrelsen | Nyhavn 31 E | 1051 København K | tlf. 33 73 33 73 (hverdage kl. 9-16) | fax 33 73 33 72 | bs@bs.dk | CVR 56 79 81 10