Biblioteksstyrelsens logo - Gå til forsiden af www.bs.dkLogo baggrundBiblioteksstyrelsens lille logo
 
 
 
 


4. Resultatanalyse

Resultatanalysen beskriver udgifter og indtægter for hvert af Biblioteksstyrelsens hovedformål.

Resultatanalysen er alene udarbejdet for hovedkonto 21.31.01. Biblioteksstyrelsen. Analysen er opgjort i regnskabsårets priser.

I forbindelse med forberedelsen af resultatkontrakten mellem Biblioteksstyrelsen og Kulturministeriet for årene 2000-2002 defineredes tre nye faglige hovedformål for styrelsen: 1) Rådgivning, 2) Udvikling og 3) Forvaltning. De nye hovedformål og afrapporteringen af de resultatkrav og –mål der aftaltes for finansåret 2000, er nærmere beskrevet i afsnit 2.1 i virksomhedsregnskabet.

Styrelsens samlede indtægter og udgifter er i 2000 således registreret på disse nye faglige formål samt på de tre obligatoriske almene hovedformål: Generel ledelse og administration, Hjælpefunktioner samt Bygningsmæssig drift.

Under hvert hovedformål er der opgivet skønnet tidsanvendelse som er registreret på hovedformålet i forbindelse med driftsregnskabet.

Hovedformål (mio. kr.) Indtægter Udgifter Overskud
1. Rådgivning
2. Udvikling
3. Forvaltning
4. Generel ledelse og administration
5. Hjælpefunktioner
6. Bygningsmæssig drift
7. Rente under ordning om selvstændig likviditet
 
3,6
2,2
 
 
 
1,4
17,1
10,5
5,3
3,2
3,1
0,1
-1,4
-13,5
-8,3
-5,3
-3,2
-3,1
0,0
I alt 5,9 40,7 -34,8
Nettotal (udgiftsbevilling)
Årets resultat
36,5
42,4
 
40,7
36,5
1,7

 

4.1. Opgørelse af Udvikling af rådgivningsfunktionen

4.1. Opgørelse af Udvikling af rådgivningsfunktionen

Tabel 4.1.1. Driftsregnskab for hovedformål 1

Mio. kr./faste priser 1997 1998 1999 2000
Bevillingsfinansieret område
Udgifter
Indtægter
 
1,4
0,1
 
0,4
0,1
 
0,2
0,0
 
1,4
0,0
Overskud for bevillingsfinansieret område 1,4 0,3 0,2 1,4
Årets overskud -1,4 -0,3 -0,2 -1,4

Note: hovedformålet omfatter indtil 1999 Lovforberedelse og –administration

Note: på grund af afrunding i mio.med 1 decimal er der afvigelse i sumtal

Under hovedformålet Rådgivning udfører styrelsen biblioteksfaglig og -politisk rådgivning af Kulturministeriet, øvrige ministerier, biblioteker og institutioner.

I 2000 har Biblioteksstyrelsen primært arbejdet med forberedelsen og implementeringen af den ny Lov om biblioteksvirksomhed som trådte i kraft 1. juli 2000.

Rådgivningen af ministeriet har hovedsageligt været koncentreret om udarbejdelse af svarudkast i relation til henvendelser fra borgere og myndigheder.

Rådgivningen over for bibliotekerne har navnlig koncentreret sig om fortolkning af biblioteksloven, ophavsret og licenser.

Der har været stor mødeaktivitet under formålet, med rejser for både styrelsens medarbejdere og eksterne deltagere.

2,0 åv er forbrugt under hovedformålet.

4.2. Opgørelse af Styrkelse af udviklingsopgaverne i Biblioteksvæsenet

Tabel 4.2.1. Driftsregnskab for hovedformål 2

Mio. kr./faste priser 1997 1998 1999 2000
Bevillingsfinansieret område
Udgifter
Indtægter
 
12,4
1,1
 
11,9
1,6
 
16,2
2,7
 
17,1
3,6
Overskud for bevillingsfinansieret område 11,3 10,3 13,5 13,5
Årets overskud -11,3 -10,3 -13,5 -13,5

Note: hovedformålet omfatter indtil 1999 Biblioteksfaglig sagsbehandling samt DanBib-samarbejdet

Under dette formål arbejder Biblioteksstyrelsen med implementering og udvikling af politisk besluttede fokusområder vedr. biblioteksvæsenet. I 2000 har de markante områder været projektet Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF), implementeringen af programmerne i den nye bibliotekslov, herunder bibliotek.dk, samt børnebiblioteksområdet.

Stigningen i udgifter og indtægter fra 1998 til 1999 og 2000 vedrører primært DEF, hvor 1999 var det første år med fuld aktivitet og fuld bemanding i DEF-sekretariatet, i alt 6,0 årsværk i 2000. Aktiviteterne for 2000 beskrives nærmere i virksomhedsregnskabets bilag 1.

Kravene til funktionaliteten i bibliotek.dk er i løbet af 2000 beskrevet af Biblioteksstyrelsen og selve webstedet er udviklet og sat i drift af Dansk BiblioteksCenter a/s (DBC) med udgangspunkt i Dan-Bib-systemet. Der er indgået en udviklings- og driftsaftale mellem Biblioteksstyrelsen og DBC, hvorefter Biblioteksstyrelsen pt. betaler 10,0 mio. kr. på årsbasis.

DanBib-basen drives og udvikles af DBC efter aftale med Kulturministeriet, Kommunernes Landsforening og Københavns og Frederiksberg kommuner. Biblioteksstyrelsen betaler af sine bevillinger DBC for drift og udvikling af DanBib-basen. I 2000 betaltes 6,6 mio. kr. til DBC for opgaven. En del af betalingen, 1,8 mio. kr., blev opkrævet hos de statslige biblioteker for deres brug af basen.

Forbruget af DanBib fordeler sig som følger:

Kommandoer i 1.000 1996 1997 1998 1999 2000
De statslige biblioteker 5.103 5.681 7.534 8.001 7.556
Total 9.770 13.453 20.753 23.946 25.448

Der er i 2000 indgået en tillægsaftale mellem opdragsgiverne, hvorved de forbrugsbestemte priser erstattes af en licensbetaling.

Biblioteksstyrelsen har indgået aftale med DBC om de statslige bibliotekers brugsret til bibliotekskatalogiseringen. 0,7 mio. kr. er betalt til DBC for brugsretten i 2000.

Som en udløber af den børnekulturpolitiske redegørelse og Kulturrådet for Børns handleplan har Biblioteksstyrelsen arbejdet med børnekulturen i 2000. Biblioteksstyrelsen har i den forbindelse afholdt 27 foredrag om børnekultur. Endvidere er der af Udviklingspuljen ydet tilskud til 3 børnekulturelle indsatsområder: På samme hammel, Børnekulturkonsulenter og Lokale børnekulturkonsulenter. Det forventes at der vil blive brugt ca. 4,0 mio. kr. i alt på området (finansieret af Udviklingspuljen og Børnekulturrådet). Aktiviteten for børnekulturarbejdet er nærmere beskrevet i beretningen.

Hovedformålet omfatter endvidere indsamling og publicering af biblioteksstatistik. I 2000 har Biblioteksstyrelsen publiceret de indsamlede data i Statistik for Forskningsbibliotekerne samt Statistik for Folke- og Skolebibliotekerne, som også indeholder centralbiblioteksstatistik. Begge statistikpublikationer er udgivet i elektronisk form på Biblioteksstyrelsens hjemmeside.

Der har været stor mødeaktivitet under hovedformålet, med rejser for både styrelsens medarbejdere og eksterne deltagere.

Indtægterne i driftsregnskabet vedrører bl.a. bibliotekernes betaling for brug af DanBib-basen, 1,8 mio. kr., køb af konsulenter i Biblioteksstyrelsen til opgaver i DEF-sammenhænge, 1,4 mio. kr., en nyetableret rådgivningsvirksomhed under den indtægtsdækkede virksomhed, 0,3 mio. kr.

Biblioteksstyrelsen har i 2000 anvendt 11,5 åv til udførelsen af opgaverne under formålet. Biblioteksstyrelsen har, jf. aftale i resultatkontrakten mellem Biblioteksstyrelsen og Kulturministeriet, udvidet medarbejderstaben med 1,0 åv til arbejdet med implementeringen af den nye bibliotekslov.

4.3. Opgørelse af Fastholdelse og udvikling af forvaltningskvaliteten

Tabel 4.3.1. Driftsregnskab for hovedformål 3

Mio. kr./faste priser 1997 1998 1999 2000
Bevillingsfinansieret område
Udgifter
Indtægter
 
4,3
 
 
4,5
0,5
 
5,7
0,5
 
10,5
2,2
Overskud for bevillingsfinansieret område 4,3 4,0 5,2 8,3
Årets overskud -4,3 -4,0 -5,2 -8,3

Note: hovedformålet omfatter indtil 1999 Lovbestemte kulturstøtteordninger

Udgifterne under dette område omfatter Biblioteksstyrelsens sagsbehandling i forbindelse med forvaltning af 21.21.11. Biblioteksafgift, 21.31.04. Folkebiblioteksformål mv., 21.31.05. Forskningsbiblioteksformål samt 21.31.09. Udarbejdelse af nationalbibliografien mm. Ligeledes er varetagelsen af Nordbok-Sekretariatet henført til hovedformålet.

Biblioteksafgiftsadministrationen har i 2000 sagsbehandlet og forberedt beregning af biblioteksafgift til i alt 17.901 forfattere mm.

Under Folkebiblioteksformål mv. administrerer Biblioteksstyrelsen 3 underkonti: 21.31.04.10. Udviklingspulje for Folke- og skolebiblioteker, 21.31.04.20. Centralbiblioteksvirksomhed, 21.31.04.30. Københavns og Frederiksberg biblioteker og 21.31.04.40. Det tyske mindretals biblioteksvæsen.

Biblioteksstyrelsen modtog og sagsbehandlede i alt 207 ansøgninger ved de 2 ansøgningsrunder der blev gennemført til Udviklingspuljen i 2000. 170 ansøgninger blev imødekommet.

Der er i 2000 forhandlet og indgået resultatkontrakter for 2001 med de 16 kommuner hvis biblioteker fungerer som centralbiblioteker.

Biblioteksstyrelsen overtog Nordboksekretariatet 1. januar 2000. I dette første år er administration og procedurer for sagsbehandlingen i sekretariatet blevet fastlagt. Sekretariatet modtog og sagsbehandlede i alt 332 ansøgninger i året. I alt udbetaltes 6,3 mio. kr. til 216 projekter. Nordboksekreta-riatet stod også for arrangement af en nordisk ministerkonference i august måned, herunder udgivelse af en essaysamling om nordisk identitet og selve konferencerapporten.

Indtægten vedrører bl.a. salg af Biblioteksstyrelsens årsberetning og statistik samt midler på 1,1 mio. kr. som Biblioteksstyrelsen har modtaget fra Kulturministeriets tips- og lottopuljer til at gennemføre projekter i Biblioteksafgiften. Biblioteksstyrelsen varetager også en aktivitet under det markedsstyrede område, nemlig opkrævning af forfatterforeningskontingenter i forbindelse med udbetaling af biblioteksafgift. Aktiviteten er dog så lille (under 10.000 om året) at den ikke kan afspejles i et skema hvor tallene er opgjort i mio. med 1 decimal.

Endvidere er 0,4 mio. kr. fra Nordisk Ministerråd til Nordboksekretariatet optaget som indtægt.

Der er i alt anvendt 18,2 åv til hovedformålet, herunder de 11,8 til Biblioteksafgiftsadministrationen.

4.4. Generel ledelse og administration

Tabel 4.4.1. Opgørelse af Generel ledelse og administration

Mio. kr./faste priser 1997 1998 1999 2000
Generel ledelse og administration
Generel ledelse og administration i % af
Bruttoudgifter for hovedkonto 21.31.01.
4,6
 
10,6
4,3
 
9,7
5,0
 
9,6
5,3
 
13,0
Generel ledelse og administration i % af
Bruttoudgifter for samtlige hovedkonti
 
1,7
 
1,6
 
1,6
 
0,4

Stigningen fra 9,6% i 1999 til 13,0% i 2000 skyldes at der med virkning fra 2000 er overflyttet 3 underkonti på i alt 18,8 mio. kr. til andre hovedkonti.

Biblioteksstyrelsen administrerede i 2000:

Hovedkonti:
21.31.01. Biblioteksstyrelsen
21.31.04. Folkebiblioteksformål mv.
21.31.05. Forskningsbiblioteksformål mv.
21.31.06. Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek
21.31.09. Udarbejdelse af nationalbibliografien mm.
21.21.11. Biblioteksafgift

Tips- og lottopuljer:
4,1 mio. kr.: Særlige biblioteker og biblioteksformål
3,0 mio. kr.: Rådighedsbeløbet til støtte af alment kulturelle tidsskrifter
1,1 mio. kr.: Ansættelse af bibliotekarer til projekter i Biblioteksafgiften
0,3 mio. kr.: Kulturaftaler

Arbejdet med omstilling og udvikling af Biblioteksstyrelsen er fortsat i 2000. Der er brugt mange ressourcer på at udvikle styrelsen til en projektorganisation. Der har i 2000 været afholdt 6 afdelingsseminarer med temaerne projektorganisering og teambuilding. Alle afsluttedes med et fælles seminar for hele styrelsen i november måned.

Biblioteksstyrelsen anvender 9,0 åv på området.

4.5. Hjælpefunktioner og bygningsmæssig drift

Tabel 4.5.1. Opgørelse af Hjælpefunktioner og bygningsmæssig drift

Mio. kr./faste priser 1997 1998 1999 2000
Bevillingsfinansieret område
Udgifter
 
5,5
 
6,4
 
6,4
 
6,4

Størsteparten af udgifterne under hjælpefunktioner og bygningsmæssig drift vedrører husleje, varme, el, rengøring og vagt, i alt 2,8 mio. kr. En stigning på 0,1 mio. i forhold til sidste år, idet Biblioteksstyrelsen har lejet nabobygningen for 122.000 kr. pr. år

Ligeledes vedrører udgifterne vedligehold og modernisering af styrelsens interne edbnetværk på i alt 0,9 mio. kr. Bl.a. blev økonomisystemet Navision Stat implementeret i 2000 med driftstart 1. november. Udgifter til edbudstyr mv. i den forbindelse blev refunderet af en af Kulturministeriets tipspuljer.

Derudover er der jf. tabel 4.7.2. foretaget bygningsmæssige forbedringer for 0,1 mio. kr. i 2000.

Styrelsens biblioteksfunktion er også opført under hjælpefunktioner og der er i 2000 indkøbt materialer for 0,2 mio. kr. til funktionen.

Der har i 2000 været knyttet 7,0 åv til området. Bl.a. er der som forsøg udvidet med ansættelse af en serviceassistent til arkivering af sager i biblioteksafgiften samt til mødeassistance.

Tabel 4.5.2.Opgørelse af Bygningsmæssig vedligeholdelse

Specifikation mio. kr.
Vedligeholdelsesudgifter i 1997
Vedligeholdelsesudgifter i 1998
Vedligeholdelsesudgifter i 1999
Vedligeholdelsesudgifter i 2000
0,2
0,3
0,3
0,1
Normtal 0,1

Undervisningsministeriets Bygningsdirektorat har ved en analyse af Nyhavn 31 E fastsat et normtal for indvendig vedligeholdelse af bygningen på 80.000 kr. Slots- og Ejendomsstyrelsen står for den udvendige vedligeholdelse.

Biblioteksstyrelsen har i årene 1994 -1999 gennemført en istandsættelse og renovering af den indvendige bygning. En ny vedligeholdelsesplan hvor normtallet på de 80.000 kr. overholdes, er udarbejdet for 2000 ff.

4.6. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Efter indstilling fra Arbejdsgruppen vedrørende Lov om Biblioteksafgift, jf. bemærkningerne til Lovforslag nr. L 62, fremsat 28. oktober 1998, 3.2, afsnit 1-3, revideres Biblioteksafgiftsregistret i perioden 1998-2001. Til dette formål afsættes midler fra Kulturministeriets tips- og lottopulje til ansættelse af to bibliotekariske årsværk i perioden, i alt 0,6 mio. kr. i 2000. Endvidere er der modtaget 0,5 mio. kr. i tipsmidler til et redaktørprojekt i Biblioteksafgiften.

Revisionsprojektet løber over flere år og kontoens overskud på 0,1 mio. videreføres til formålet.

Udskriv Udskriv
Denne side er kapitel 5 af 11 til publikationen "Virksomhedsregnskab 2000".

Publikationen kan findes på adressen http://www.bs.dk/publikationer/andre/virksomhedsregnskab/2000/index.htm
© 2005
Biblioteksstyrelsen | Nyhavn 31 E | 1051 København K | tlf. 33 73 33 73 (hverdage kl. 9-16) | fax 33 73 33 72 | bs@bs.dk | CVR 56 79 81 10