Biblioteksstyrelsens logo - Gå til forsiden af www.bs.dkLogo baggrundBiblioteksstyrelsens lille logo
 
 
 
 


3. Driftsregnskab

3.1 Driftsregnskab

Tabel 3.1 Driftsregnskab for hovedkonto 21.31.01 Biblioteksstyrelsen

Mio. kr. 1999
Regnskab
2000
Budget
2000
Regnskab
2000
Afvigelse B-R
2001
Budget
Indtægter 49,4 39,2 42,4 -3,2 31,0
Nettotal
Driftsindtægter
46,1
3,3
36,5
2,7
36,5
5,9
0,0
-3,2
28,6
2,4
Udgifter 52,2 39,2 40,7 -1,5 31,0
Lønninger
Øvrige driftsudgifter
13,6
38,6
14,3
24,9
15,5
25,2
-1,2
-0,3
12,8
18,2
Overskud -2,8 0,0 1,7 -1,7 0,0

Driftsregnskabet omfatter Biblioteksstyrelsens almindelige virksomhed, indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed samt andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Reduktionen i udgiftstallene fra 1999 til 2000 vedrører 3 underkonti som pr. 1. januar 2000 blev overflyttet til andre hovedkonti under Kulturministeriet.

Regnskabet viser et mindre forbrug på 1,7 mio. kr. som i hovedtal kan forklares jf. nedenstående oversigt:

Mio. kr. Lønsum
-1,2 Merforbruget vedrører brug af opsparede lønmidler i BS, jf. aftale i resultatkontrakt for 2000-2002
 
2,5
0,2
0,1
Øvrig drift
Mindreforbruget vedrører delbetaling for bibliotek.dk
Mindreforbruget er reserveret til DEF-sekretariatet
Mindreforbruget er reserveret til BIA-projekt om titellisterevision

I 2000 har der været fin overensstemmelse mellem bevillinger og gennemførte aktiviteter i Biblioteksstyrelsen, jf. den budgetaftale der er indgået mellem Biblioteksstyrelsen og Kulturministeriet i Resultatkontrakten 2000-2002.

3.2. Bevillingsafregning

Bevillingsafregningen viser sammenhængen mellem Biblioteksstyrelsens og tilknyttede tilskudsområders bevillinger og regnskab for 2000. Bevillingsafregningen er opgjort i løbende priser.

Tabel 3.2.1.Bevillingsafregning for Biblioteksstyrelsen

Hovedkontonr.: 21.31.01
Biblioteksstyrelsen
Nettoudgifter
Mio. kr. Lønsum Øvrig drift I alt
Resultatopgørelse 2000
  Nettoudgiftsbevilling (B+TB)
  Regnskab
 
14,3
15,5
 
22,2
19,3
 
36,5
34,8
Årets overskud -1,2 2,9 1,7
Opgørelse af akkumuleret resultat
  Akkumuleret overskud primo 2000
  Årets overskud
 
3,7
-1,2
 
6,5
2,9
 
10,1
1,7
Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2000 2,5 9,3 11,8

Note: på grund af afrunding i mio.med 1 decimal er der afvigelse i sumtal

Tabel 3.2.2. Bevillingsafregning for Folkebiblioteksformål mv.

Hovedkontonr.: 21.31.04
Folkebiblioteksformål mv.
 
Mio. kr. Udgifter Indtægter
Resultatopgørelse 2000
   Nettoudgiftsbevilling (B+TB)
  Regnskab
 
94,9
75,3
 
Årets overskud 19,6  
Opgørelse af akkumuleret resultat
  Akkumuleret overskud ultimo 1999
  Årets overskud
 
5,5
19,6
 
Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2000 25,1  

Tabel 3.2.3. Bevillingsafregning for Forskningsbiblioteksformål mv.

Hovedkontonr.: 21.31.05
Forskningsbiblioteksformål mv.
 
Mio. kr. Udgifter Indtægter
Resultatopgørelse 2000
  Nettoudgiftsbevilling (B+TB)
  Regnskab
 
8,4
11,1
 
Årets overskud -2,7  
Opgørelse af akkumuleret resultat
  Akkumuleret overskud ultimo 1999
  Årets overskud
 
3,5
-2,7
 
Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2000 0,8  

Tabel 3.2.4. Bevillingsafregning for Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek

Hovedkontonr.: 21.31.06.
Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek
 
Mio. kr. Udgifter Indtægter
Resultatopgørelse 2000
  Nettoudgiftsbevilling (B+TB)
  Regnskab
 
36,1
32,8
13,4
Årets overskud 3,3 13,4
Opgørelse af akkumuleret resultat
  Akkumuleret overskud ultimo 1999
  Årets overskud
 
11,1
3,3
 
Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2000 14,4  

Tabel 3.2.5. Bevillingsafregning for Udarbejdelse af Nationalbibliografien mm.

Hovedkontonr.: 21.31.09.
Udarbejdelse af Nationalbibliografien mm.
 
Mio. kr. Udgifter Indtægter
Resultatopgørelse 2000
  Nettoudgiftsbevilling (B+TB)
  Regnskab
 
16,7
16,7
 
Årets overskud 0,0  
Opgørelse af akkumuleret resultat
  Akkumuleret overskud ultimo 1999
  Årets overskud
 
0,0
0,0
 
Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2000 0,0  

Tabel 3.2.6. Bevillingsafregning for Biblioteksafgift

Hovedkontonr.: 21.21.11.
Biblioteksafgift
 
Mio. kr. Udgifter Indtægter
Resultatopgørelse 2000
  Nettoudgiftsbevilling (B+TB)
  Regnskab
 
153,1
153,0
 
Årets overskud 0,1  
Opgørelse af akkumuleret resultat
  Akkumuleret overskud ultimo 1999
  Årets overskud
 
1,9
0,1
 
Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2000 1,9  

Note: på grund af afrunding i mio. med 1 decimal er der afvigelse i sumtal.

3.3. Regnskabsmæssige forklaringer

21.31.01. Biblioteksstyrelsen (tabel 3.2.1.)

Mindreforbruget på 1,7 mio. kr. på hovedkontoen forklares på følgende underkonti.

Under konto 10.Almindelig virksomhed

På underkonto 10. er der et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. som fordeler sig med –1.204.006 kr. på løn og 2.734.368 kr. på øvrig drift. Merforbruget på 1,2 mio. kr. på lønsummen er foretaget jf. budgetaftale i resultatkontrakt mellem Kulturministeriet og Biblioteksstyrelsen 2000-2002. Mindreforbruget på 2,7 mio. kr. på den øvrige drift forklares ved en udskudt delbetaling på 2,5 mio. kr. for drift og udvikling af det ny websted for bibliotekernes samlinger, bibliotek.dk. Beløbet udbetales i 2001 ved endelig underskrift af udviklings- og driftsaftale. Endvidere er 0,2 mio. reserveret til det videre arbejde i DEF-sekretariatet.

Under konto 97.Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Her er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som vedrører gennemførelse af et projekt i Biblioteksafgiften om revision af biblioteksafgiftens titellister.

Biblioteksstyrelsen modtog 0,5 mio. kr. til projektet i 2000 af Kulturministeriets tipspulje til serviceforbedringer. Projektet løber over flere år og mindreforbruget på 0,1 mio. videreføres til aflønning af to bibliotekariske årsværk ansat i projektet i foråret 2001.

21.31.04. Folkebiblioteksformål mv . (tabel 3.2.2.)

Hovedkontoens mindreforbrug på 19,6 mio. kr. kan primært forklares i følgende tre forhold:

21.31.05. Forskningsbiblioteksformål mv . (tabel 3.2.3.)

Hovedkontoens mindreforbrug på 0,8 mio. kr. kan forklares i underkonto 21.31.05.55. Tilskud til retrokonvertering. Beløbet vedrører endnu ikke-udbetalte midler til retroprojekter som er igangsat i Kulturministeriets små forskningsbiblioteker i 2000.

21.31.06. Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek mv . (tabel 3.2.4.)

Hovedkontoen blev i forbindelse med TB 1999 ændret fra en reservationsbevilling til en driftsbevilling med virkning fra 1999. Ved udarbejdelsen af FFL 2001 blev hovedkontoen optaget som en driftsbevilling. FL 2000 blev ikke konsekvensrettet for ændring af bevillingstype ved udarbejdelsen af TB 2000.

Der har været indtægter for i alt 13,4 mio. kr. på hovedkontoen som kan bortfalde pga af den manglende konsekvensrettelse af bevillingstype. Kulturministeriet søger om optagelse af indtægterne ved et aktstykke.

Ved indtægternes optagelse vil mindreforbruget på hovedkontoen beløbe sig til i alt 16,7 mio. kr. Beløbet vedrører midler som er øremærkede til det videre arbejde i DEF-projektet i 2001 ff. Et detaljeret DEF-regnskab med bemærkninger kan ses i virksomhedsregnskabets bilag 1.

21.31.09. Udarbejdelse af Nationalbibliografi mv. (tabel 3.2.5.)

Ved en fejl er der i forbindelse med at en underkonto for diverse tilskud blev overflyttet fra hovedkonto 01 til hovedkonto 09 i 2000 sket et dobbeltoptag af det akkumulerede overskud for underkontoen: (0,2 mio. kr.) ultimo 1999. Efterfølgende er det akkumulerede overskud sat til 0,0 i forbindelse med bevillingsafregningen for 2000 mod at de 0,2 mio. kr. tilbageføres som videreførte midler ved korrektion til hovedkonto 09 primo 2001.

21.21.11. Biblioteksafgift (tabel 3.2.6.)

Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. overføres til følgende års udbetalinger og efterreguleringer.

3.4 Akkumuleret overskud

Tabel 3.4.1. Akkumuleret overskud for 21.31.01. Biblioteksstyrelsen

  Primo saldo Årets overskud Ultimo saldo
Mio. kr. løn øvrig drift løn øvrig drift løn øvrig drift
1997
1998
1999
2000
2,6
2,6
3,9
3,7
4,4
4,7
9,1
6,5
0,2
1,3
-0,2
-1,2
0,3
4,4
-2,5
2,9
2,8
3,9
3,7
2,5
4,7
9,1
6,6
9,3

Det akkumulerede overskud udgør ultimo 2000 11,8 mio. kr.: 2,5 i lønsum og 9,3 i øvrig drift.

Overskuddet anvendes på følgende formål:

Mio. kr. Formål
   
Lønsum
2,5 Opsparet BS lønsum. Anvendes i 2001 og 2002, jf. budgetaftale mellem Kulturministeriet og Biblioteksstyrelsen
   
Øvrig drift
1,0 Reserveret til DanBib-projekter
0,7 Reserveret til det videre arbejde i DEF-sekretariatet
0,8 Omlægning til elektronisk journal og sagsbehandling i 2001-2002
1,0 Omlægning og modernisering af BIA-systemet
0,5 Fortsat implementering af Navision Stat i 2001
2,5 Øremærket til delbetaling for bibliotek.dk
1,0 Reserveret til andre udviklingsprojekter
1,1 Reserveret til løn i 2002
0,3 Overskud under den indtægtsdækkede virksomhed
0,4 Overskud under Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Tabel 3.4.2.Akkumuleret overskud for 21.31.04.Folkebiblioteksformål mv.

Mio. kr. Primo saldo Årets overskud Ultimo saldo
1997
1998
1999
2000
5,7
7,4
8,4
5,5
1,7
1,0
-2,8
19,6
7,4
8,4
5,5
25,1

Hovedkontoens akkumulerede overskud skal primært bruges til at finansiere de tiltag der er sat i værk med vedtagelsen af Lov om biblioteksvirksomhed.

En del af midlerne er desuden fortsat reserveret til indsatsområderne tilskud til tværkommunalt samarbejde. Indsatsområdet fortsætter i 2001 og de sidste udbetalinger vil først finde sted i 2002.

Samtidig vedrører en del af midlerne tilskud til projekter som er i gang. Udbetaling af tilskud er ændret fra en automatisk udbetaling af tilskud når bevilling er givet, til udbetaling efter regning, dvs. der udbetales først når udgifterne i projekterne er afholdt.

Tabel 3.4.3. Akkumuleret overskud for 21.31.05.Forskningsbiblioteksformål mv.

Mio. kr. Primo saldo Årets overskud Ultimo saldo
1997
1998
1999
2000
 
 
 
3,5
 
 
 
2,7
 
 
3,5
0,8

Administrationen af hovedkontoen er overført fra Kulturministeriet til Biblioteksstyrelsen med virkning fra finansåret 2000.

Det akkumulerede overskud er reserveret til indgåede aftaler om retrokonvertering i Kulturministeriets små forskningsbiblioteker.

Tabel 3.4.4. Akkumuleret overskud for 21.31.06.Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek

Mio. kr. Primo saldo Årets overskud Ultimo saldo
1997
1998
1999
2000
 
2,0
13,8
11,1
2,0
10,8
-2,8
3,3
2,0
12,8
11,1
14,4

Bevillingen til DEF-projektet er givet af Undervisningsministeriet, Forskningsministeriet og Kulturministeriet. Bevillingen er af bevillingsadministrative årsager samlet i Kulturministeriet ved overførsler i forbindelse med udarbejdelse af TB 98 og ÆFL 99.

Kontoen viser et akkumuleret overskud på 14,4 mio. kr. som jf. bemærkningerne under 3.3. Regnskabsmæssige forklaringer burde være 27,8 mio. kr.

De 27,8 mio. kr. reserveres til det videre arbejde i DEF-projektet, jf. bilag 1 til Virksomhedsregnskabet.

 

Tabel 3.4.5.Akkumuleret overskud for 21.31.09. Udarbejdelse af Nationalbibliografien mm.

Mio. kr. Primo saldo Årets overskud Ultimo saldo
1997
1998
1999
2000
 
 
 
0,0
 
 
 
0,0
 
 
 
0,0

Hovedkontoen blev af bevillingstekniske årsager skilt ud fra 21.31.01. Biblioteksstyrelsen i 1999.

Jf. bemærkningerne under 3.3. Regnskabsmæssige forklaringer tilbageføres 0,2 mio. kr. i videreførte midler til hovedkontoen primo 2001. Det akkumulerede overskud anvendes til diverse tilskud nationalt og internationalt.

Tabel 3.4.6.Akkumuleret overskud for 21.21.11. Biblioteksafgift

Mio. kr. Primo saldo Årets overskud Ultimo saldo
1997
1998
1999
2000
3,6
0,9
1,2
1,9
-2,7
0,3
0,7
0,1
0,9
1,2
1,9
1,9

Det akkumulerede overskud på 1,9 mio. kr. indgår i Biblioteksafgiftens pulje til udbetalinger og reguleringer i efterfølgende år.

Udskriv Udskriv
Denne side er kapitel 4 af 11 til publikationen "Virksomhedsregnskab 2000".

Publikationen kan findes på adressen http://www.bs.dk/publikationer/andre/virksomhedsregnskab/2000/index.htm
© 2005
Biblioteksstyrelsen | Nyhavn 31 E | 1051 København K | tlf. 33 73 33 73 (hverdage kl. 9-16) | fax 33 73 33 72 | bs@bs.dk | CVR 56 79 81 10